Водоводни системи

Водоводни систем Нови Сад:
Ревизија развојног програма система

Изградња водоводног система Новог Сада почела је шездесетих година прошлог века, када су на локацији Штранд изграђени први Рени бунари и погон за производњу воде за пиће . . .

 

Детаљан опис

 

 

 

Консултантске услуге на имплементацији KfW Програма I и II: Водоснабдевање у општинама средње величине у Србији

У системима за водоснабдевање у општинама средње величине у Србији су се у последњих 15-20 година појавила уска грла као последица неадекватног одржавања . . .

 

Детаљан опис

 

 

 

Повећање ефикасности и смањење губитака воде у водоводном систему Пожаревац

Процењује се да данас ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ снабдева око 45,000 становника, већи део индустрије на територији града . . .

 

Детаљан опис

ППВ

Претходна студија оправданости са генералним решењем унапређења квалитета воде и водоводних система у градовима Кикинда, Бечеј, Нови Бечеј и Зрањанин

Овај пројекат представља прву фазу решавања проблема у водоснабдевању у општинама Кикинда, Бечеј, Нови Бечеј и Зрењанин . . .

 

Детаљан опис

Канализациони систем

Консултантске услуге на имплементацији KfW Програма III: Канализациони системи у општинама средње величине у Србији

Општи циљ Програма је да допринесе: а) напредак у реформи локалне самоуправе као део процеса децентрализације; б) подршку локалне политике развоја у складу  . . .

 

Детаљан опис

 

 

 

Генерално решење Београдског канализационог система до 2021

Генерално решење БКС до 2021 ради се у оквиру имплементације Генералног урбанистичког плана (ГУП-а) Београда.За потребе планирања и развоја канализационог система Београда  . . .

 

Детаљан опис

ППОВ

FIDIC инжењер по FIDIC Yellow Book за изградњу ППОВ у оквиру ТЕНТ А

ЕПС (Јавно предузеће Електропривреда Србије) је у обавези да усклади рад термоелектрана са одредбама релевантних домаћих и ЕУ закона до краја 2015. године . . .

 

Детаљан опис

 

 

 

Студија оправданости са Идејним пројектом ППОВ Велико Село (Београд)

ППОВ Велико Село је једно од пет постројења за пречишћавање отпадних вода, предвиђених Генералним урбанистичким планом Београда до 2021  . . .

 

Детаљан опис

 

Луке и пристаништа

Генерални, Идејни, Главни пројекат, као и надзор над изградњом пристаништа Костолац

У области производње електричне енергије у оквиру костолачког угљоносног басена, будућа инвестициона улагања усмерена су између осталог на изградњу блока Б3 . . .

 

Детаљан опис

 

 

 

Генерални пројекат и Претходна студија оправданости Новог механизованог теретног пристаништа Београд

Генерални план Београда до 2021. године и Генерални план и Студија изводљивости за унутрашњи водни транспорт у Србији (за временски период до 2025. године)  . . .

 

Детаљан опис

Заштита од поплава

Санације и реконструкције обалоутврде на десној обали реке Саве (Београд на води)

Предузеће EAGLE HILLS PROPERTIES д.о.о., као инвеститор пројекта „Београд на води“, непосредно је заинтересовано да приобаље на коме је предвиђена реализација овог пројекта  . . .

 

Детаљан опис

 

 

 

Пројекат хитних радова на реконструкцији насипа на десној обали Саве - Источна деоница

Постојећи одбрамбени насип дуж десне обале Саве и Дрине од Шапца (км 0+000) до Црне баре (км 63+688) део је сложеног система којим се од поплава штити подручје Мачве  . . .

 

Детаљан опис

Наводњавање

Главни пројекат захватања воде из Дунава за наводњавање северног дела Панчевачког рита

Панчевачки рит представља посебну геоморфолошку целину окружену речним токовима, са запада и југа Дунавом, са севера Карашцем, а са североистока и истока Тамишем  . . .

 

Детаљан опис

 

 

 

Главни пројекат рехабилитације и модернизације хидромелиорационог система Чачак

Као један од првих система за наводњавање у централној Србији, у периоду од 1957.-60. г. изграђена је брана ‘’Парменац’’ на Западној Морави са водозахватом  . . .

 

Детаљан опис

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија