Поседујемо
ВИСОКО СТРУЧНИ ТИМ

 

ЕХТИНГ тим се састоји од 29 стално запослених лица. Стручно-техничко језгро чини 19 високо стручних инжењера грађевине, машинства, технологије и архитектуре, као и 8 техничара. Сви инжењери имају положен стручни испит и поседују лиценце издате од Инжењерске коморе Србије. Административни, кадровски и рачуноводствени део обављају 2 секретарице - пословна и техничка.

Негујемо успешну сарадњу са научно-образовним институцијама, КАО И СА СВИМ НАШИМ КЛИЈЕНТИМА

У реализацији мултидисциплинарних пројеката постоји успешна сарадња на основу дугогодишњих уговора са сталним сарадничким предузећима која прате ЕХТИНГ у реализацији геодетски и геомеханичких истражних радова, пројектовања SCADA система, пројектовања електро инсталација, пројектовања анти-ерозивних грађевина итд.

 

Негујемо успешну сарадњу са научно-образовним институцијама: Грађевински факултет Београд, Факултет техничких наука Нови Сад, Шумарски факултет Београд.

 

Наше пословање сертификовано је у складу са захтевима стандарда ISO 9001 (2015), ISO 14001 (2015) и OHSAS 18001 (2007) од стране овлашћеног тела ТМС ЦЕЕ д.о.о.

Редовни смо члан Удружења инжењера консултаната Србије (ACES), званичног члана светске FIDIC и европске EFCA асоцијације.

ЕХТИНГ је заступник фирме «Protok» d.o.o. из Загреба за Србију за програмски пакет ProGIS који служи за израду Информационих Система у комуналној хидротехници.

Предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг у хидротехници и грађевинарству ЕХТИНГ д.о.о. из Београда основано је у марту 1990. године.

 

Име предузећа се наметнуло само: Е - екологија, ХТ - хидротехника, ИНГ - инжењеринг.

За 28 година постојања и рада ЕХТИНГ је успешно обавио и стекао велики број референци из области:

 

 •  Водоводних и канализационих система
 •  Третмана воде за пиће, отпадних вода и третмана отпада
 •  Лука, пристаништа и марина
 •  Регулација река
 •  Депонија, трансфер станица и санитарног инжењерства
 •  Мелиоративних система, односно одводњавања и наводњавања земљишта
 •  Заштите животне средине и екологије
 •  Заштите од поплава и уређења водотока
 •  Санитарног инжењерства
 •  Експлоатације подземних и површинских вода
 •  Водопривредних система и уређења сливова
 •  Инфраструктурних објекaта и система
 •  Информационих система у водопривреди

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија