Интегрални Водоводни Информациони Систем (ИВИС)

 

ЕХТИНГ је у току 28 година рада развио и успешно примењује „Методологију смањења губитка воде и повећање ефикасности у водоводним системима“. Почетком 90-тих, ЕХТИНГ је од тадашњег „Пословног удружења водовода и канализације Југославије“ добио Знак препоруке квалитета за поменуту Методологију.

 

Ово је био почетак рада на методологији. Данас је оперативан и у пуној примени Интегрисани Водоводни Информациони Систем (ИВИС) чија је основа јединствена база података која комуницира са четири сегмента система: обрада потрошње воде, математичко моделирање, GIS и SCADA. Ово је програмска основа за примену Методологије, а суштину представља експертски рад ЕХТИНГ- ових стручњака на терену и у бироу заједно са кадровима послодавца.

 

Очекивани резултати

 

 • Стратегија могућности и потребе развоја водоводног система у будућности
 • Дугорочно решење снабдевања водом
 • Дефинисање стратегије рехабилитације постојеће водоводне мреже, пумпних станица и других уређаја на систему
 • Категоризација цевовода по функцији, условима екслоатације и другим параметрима, као и предлог мера за довођење цевовода у планирану категорију
 • Реалистично сагледавање будуће потрошње и потреба за водом, водећи рачуна о планираном развоју, планираним радовима на систему, активностима на смањењу губитака воде и будућим ценама воде
 • Смањење потрошње електричне енергије у систему и смањење трошкова за електричну енергију
 • Унапређење система мерења и аквизиције података, оперативна употреба података, методологија за редовну верификацију и контролу мерних података
 • Дефинисање одрживе стратегије смањења губитака воде (нерегистроване потрошње)
 • Унапређење управљања радом водоводног система, могућност образовања области водоснабдевања (зона потрошње)
 • Потребна унапређења институционалног оквира, капацитета институција, укључујући стручне и техничке капацитете ЈКП

ИВИС је скуп правила и процедура

којима се на посебан начин повезују поједини делови информационог система за водовод у ЈКП-у. Већина комуналних предузећа већ има делове информационог система, најчешће базе потрошача и евиденције услуга, међутим ти делови нису повезани него су сваки за себе посебна информациона целина. Интегрални водоводни информа¬циони систем (ИВИС) значи да се један податак води само на једном месту, а да остали делови информационог система, уколико им тај податак треба, преузимају тај податак из базе где се он води. На пример, подаци о неком потрошачу се воде у бази потрошача и евиденције потрошње и наплате, међутим тај потрошач има своје географске координате које се воде у географском информационом систему (ГИС), а оба податка су потребни математичком моделу.

 

Пословни информациони системи

Технички информациони системи

 1. Евиденција и наплата потрошње
 2. Финансијско књиговодство
 3. Материјално књиговодство
 4. Робно књиговодство
 5. Основна средства
 6. Благајна
 7.  ....
 1. ГИС
 2. База кварова и статистика
 3. Подужни профили
 4. Израда услова и сагласности
 5. Израда стандарда
 6. Процедуре одржавања
 7. ....

СКАДА

Софтвер за математичко моделирање

 1. Мерење
 2. Пренос података
 3. Чување података
 4. Статистика
 5. Аларми
 6. ....
 1. Хидрауличка анализа
 2. Лоцирање зона са повећаним
  губицима
 3. Предвиђање ванредних стања
  система (ратне игре)
 4. Планирање
 5. ....

Специфични циљеви ИВИС-а и примене Методологије

 

 • Израда географског информационог система водовода (ГИС)
 • Израда базе потрошача са могућностима анализе потрошње и повезивања са ГИС-ом
 • Израда зона потрошње за потребе биланса воде
 • Омогућавање управљања притисцима у водоводној мрежи
 • Израда математичког модела повезаног са ГИС-ом и базом потрошача
 • Израда SCADA система даљинске контроле и управљања са могућностима анализе мерења и повезивање са математичким моделом, као и контролисаним архивирањем података
 • Свеобухватна оцена постојећег стања водоводног система
 • Дефинисање потребних минималних нивоа услуга и пројектних критеријума
 • Дефинисање сценарија развоја водоводног система
 • Дефнисање стратегије смањења губитака воде (нерегистроване потрошње)
 • Дефинисање техничких, економских и финансијских показатеља система у постојећем стању и у будућности са дефинисањем стратегије постизања тих показатеља
 • Дефинисање приоритета и фазности изградње

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија