Поседујемо домаће и међународне лиценце

 

ЕХТИНГ тим се састоји од 29 стално запослених лица. Стручно-техничко језгро чини 19 високо стручних инжењера грађевине, машинства, технологије и архитектуре, као и 8 техничара. Сви инжењери имају положен стручни испит и поседују лиценце издате од Инжењерске коморе Србије. Административни, кадровски и рачуноводствени део обављају 2 секретарице - пословна и техничка.

 

 • Искусни смо у раду са freeware програмима Америчке агенције за заштиту околине (EPA): EPANET - моделирање водоводних мрежа
  SWMM - моделирање канализационих мрежа,
 • Програм Америчке USACE (United States Army Corps of Engineers):
  HEC-RAS - моделирање течења у отвореним токовима.

 Употреба AutoCad и Civil 3D се одавно усталила као обавеза.

Поседујемо следеће велике лиценце за пројектовање објеката чију грађевинску дозволу издаје Министарство:

 • П010Г3 - хидротехничких пројеката за високе бране и акумулације напуњене водом, јаловином или пепелом за које је прописано техничко осматрање
 • П071Г3 - хидротехничких пројеката за међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања и канализације
 • П072Г3 - хидротехнички пројекти за ППВ > 200 l/s
 • П072М2 - пројекти машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике за ППВ > 200 l/s
 • П072Т1 - пројекти технолошких процеса за постројења за ППВ > 200 l/s
 • П073Г3 - хидротехнички пројекти за постројења за ППОВ > 200 l/s
 • П073М2 - пројекти машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских вода,
  хидротехнике и хидроенергетике за ППОВ > 200 l/s
 • П073Т1 - пројекти технолошких процеса за постројења за ППОВ > 200 l/s
 • П080Г3 - хидротехничких пројеката за регулационе радове за заштиту од великих вода градских подручја и руралних површина већих од 300 ха
 • П120Г1 - пројекти грађевинских конструкција за путничка пристаништа и луке
 • П120Г3 - хидротехничких пројеката за путничка пристаништа и луке
 • П160Г3 - хидротехничких пројеката за хидрограђевинске објекте на пловним путевима

Поседује лиценце за специјализоване програмске пакете:

 • Израђене од стране британске фирме Wallingford Software:
  InfoWorks CS - математичко моделирање градских канализационих система
  InfoWorks WS - математичко моделирање водоводних система
  InfoWorks RS - математичко моделирање течења у рекама
 • Специјализован програм израђен од стране аустралијске фирме Hytran Solutions:
  Hytran - математичко моделирање хидрауличког удара у цевним системима
 • Израђене од фирме Studio Ars:
  Hydra - пројектовање водоводних система
  Canalis - пројектовање канализационих система
 • Израђене од фирме CGS:
  Aquaterra - пројектовање регулација и уређења речних токова

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија